Слово.ру: Балтийский акцент

Текущий выпуск

Назад к списку Скачать статью

Рец. на кн.: Веселинов Д., Ангелова А. Речник на френските думи в бъл­гарския език в шест тома

Book review: Veselinov D., Angelova A. Речник на френските думи в бъл­гарския език в шест тома
Страницы / Pages
110-117

Список литературы

Бояджиев Т. (Рец. за книгата) Д. Веселинов, А. Ангелова. Речник на френ­ските думи в българския език в шест тома. Том 1, А-В, Том 2 Г-Й. София, Уни­верситетско издателство, 2015. 508 + 531 с. // Съпоставително езикознание. 2016. Кн. 1. С. 109—113.

Веселинов Д. Френската лексика в романа «Тютюн». София, 2009.

Веселинов Д. Теоретични основи на «Речник на френските думи в българ­ския език» // Веселинов Д., Ангелова А. Речник на френските думи в българ­ския език : в 6 т. София, 2015. Т. 1. С. V—XXXVI.

Веселинов Д. Теоретичен модел за кумулативно лексикографиране на думи от чужд произход в българския език. София, 2016.

Зализняк А. А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект «Каталога семантических переходов» // Вопросы языкознания. 2001. № 2. С. 13—25.

Легурска П. Семантични системи на езиците и начини за тяхното каталоги­зиране (за съпоставителни цели) // 70 години българска академична лексико­графия. София, 2012. С. 355—365.

Морковкин В. В., Морковкина А. В. Русские агнонимы: слова, которые мы не знаем. М., 1997.

Reference

Boyadzhiev, T., 2016. D. Veselinov, A. Angelova. Dictionary of French words in the Bulgarian language in six volumes. Volume 1, A-B, Volume 2. Sofia, University Publishing House, 2015. 508 + 531 p. Sopostavitelnoe iazykoznanie [Comparative Lin­guistics], 1, pp. 109—113 (in Bulgarian).

Legurska, P., 2013. Semantic Systems of Languages and Ways of their Cataloging (for Comparative Purposes). In: M. Drinov, ed. 70 godini balgarska akademichna leksiko­grafiya [70 years of Bulgarian academic lexicography]. Sofia (in Bulgarian).

Morkovkin, V. V. and Morkovkina, A. V., 1997. Russkie agnonimy: Slova, kotorye my ne znaem [Russian Agnonyms: Words We Don't Know]. Moscow (in Russ.).

Vesselinov, D., 2009. Frenskata leksika v romana „Tyutyun“ [The Words of French Origin in the Novel "Tobacco"]. Sofia (in Bulgarian).

Vesselinov, D., 2015. Theoretical Foundations of the Dictionary of French Words in the Bulgarian Language. In: D. Vesselinov and A. Angelova., eds. Rechnik na fren­skite dumi v balgarskiya ezik v shest toma [Dictionary of French Words in the Bulgarian Language in Six Volumes]. Vol. 1. Sofia, pp. 5—37 (in Bulgarian).

Vesselinov, D., 2016. Teoretichen model za kumulativno leksikografirane na dumi ot chuzhd proizhod v balgarskiya ezik [Theoretical model for cumulative lexicography of words of foreign origin in the Bulgarian language]. Sofia (in Bulgarian).

Zalizniak, A. A., 2001. Semantic derivation in synchronicity and diachrony: the project “Catalog of semantic transitions”. Voprosy iazykoznaniia [Questions of linguis­tics], 2, pp. 13—25 (in Russ.).