Slovo.ru: Baltic accent

2015 Vol. 6 №4

Back to the list Download the article

The sociolinguistic aspects of Russian-Spanish -Catalan multilingualism: The case of a bi-ethnic polylingual family in Catalonia

Pages
39-48

Abstract

This article considers the phenomenon of multilingualism in the case of a Russian-Catalan family living in Spain in the autonomous community of Catalonia. The author defines the terms ‘bilingualism’ and ‘trilingualism’. The sociolinguistic situation in Catalonia is examined. The article analyses the Russian-Spanish-Catalan trilinguism in the observed family. Special attention is paid to the development of multilingualism in children and adolescents. Situation-dependent code-switching in the speech of children is analysed.

Reference

1. Вайнрайх У. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования. Киев, 1979.
2. Мартине А. Предисловие // У. Вайнрайх. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования. Киев, 1979. С. 17—22.
3. Рябцева О. М. Билингвизм в современном мире // Известия Южного федерального университета. 2011. № 10, т. 123. С. 116—122.
4. Толмачёва И. А. Взаимодействие языков при трилингвизме // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 2. С. 124—129.
5. Чиршева Г. Н. Детский билингвизм: одновременное усвоение двух языков. СПб., 2012.
6. Шамне Н. Л., Шовгенин А. Н. Теоретические основы изучения языковых контактов // Вестник ВолГУ. 2008. Сер. 2, № 1 (7). С. 72—77.
7. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
8. Aparicio M. E. Análisis de la educaciónbilingüe en España // ICEI. 2009. № 12. P. 1—4.
9. Barnes J. D. Early Trilingualism: A Focus on Questions. Clevedon, 2006.
10. Bastardasi Boada A. La bilingüització de la segonageneració immigrant. Realitatifactors a Vilafranca del Penedès. Barcelona, 1985.
11. Bloomfield L. Language. London, 1973.
12. Boixi Fuster E. Un panorama sociolingüísticdelsterritoris de llenguacatalana // E. Boixi Fuster (coord.) Elsfutursdelcatalà. Unestat de la qüestióiunaqüestiód’estat. Barcelona, 2008. P. 11—27.
13. Brohy C. Trilingual education in Switzerland // International Journal of the Sociology of Language. 2005. № 171. P. 133—148.
14. Fishman J. Bilingualism with and without diglossia; diglossia with and without bilingualism // Journal of Social Issues. 1967. Vol. 23, № 2. Р. 29—38.
15. Garau J. M. Language Development in a Catalan-English Bilingual between the Ages of 1 and 3. Barcelona, 1996.
16. González i Planas F. Era Val d’Aran: una comunidad lingüística aislada // Ianua. Revista Philologica Romanica. 2001. № 2. P. 76—88.
17. Haugen E. The Norwegian Language in America: A Study of Bilingual Behavior. Bloomington, 1969.
18. Hoffmann C. Language acquisition in two trilingual children // Journal of Multilingual and Multicultural Development. 1985. Vol. 6, № 6. P. 479—495.
19. Hoffmann C. The status of trilingualism in bilingualism studies // J. Cenoz, B. Hufeisen, U. Jessner (eds.) Beyond Second Language Acquisition: Studies in Triand Multilingualism. Tübingen, 2001. P. 13—25.
20. Institut d'Estadística de Catalunya. URL: http://www.idescat.cat/es/ (дата обращения: 02.09.2015).
21. Lenneberg E. H. Biological foundations of language. N. Y., 1967.
22. Munteanu D. Claves para el bilingüismo // Revista de Filología Española. 1997. Vol. 77, № 3—4. P. 329—341.
23. Sanz C. Bilingual education enhances third language acquisition: Evidence from Catalonia // Applied Psycholinguistics. 2000. № 21. P. 23—44.
24. Saunders G. Bilingual children: From birth to teens. Clevedon, 1988.
25. Schmidt-Mackey I. Language strategies of the bilingual family // W. F. Mackey, T. Andersson (eds.). Bilingualism in Early Childhood : Papers from a Conference on Child Language. Rowley, 1977. P. 132—146.
26. Turrell M. T. Our trilingual experience: A Catalan / English / Spanish trilingual family in Catalonia // The Bilingual Family Newsletter. 1997. Vol. 14, № 4. P. 1—7.
27. Vallverdú F. Hi ha o no hi ha diglòssia a Catalunya? Anàlisi d’un problema conceptual // Treballs de sociolingüística catalana. 1983. № 5. P. 17—24.
28. Vidal P. C. La adquisición del inglés de un niño bilingue catalán — inglés : Tesis doctoral. Barcelona, 1995.