Slovo.ru: Baltic accent

2012 Vol. 3 №1

Back to the list Download an article

A Critique of Latvian Integration

Pages
32-52

Reference

1. Аустерс И., Голубева М. и др. Многообразие входит в латышские школы:дети национальных меньшинств в латышских школах. Рига, 2006.
2. Друвиете И. Функционирование и статус латышского языка // Коммунист Советской Латвии. 1988. № 12. C. 45—51.
3. Шюц А. Чужак // Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004.
4. Apine I. Etnopolitikas analīze // Pretestība sabiedrības integrācijai: cēloņi un sekas. Rīga, 2007.
5. Baetens Beardsmore H. Who is afraid of bilingualism? // Bilingualism:Beyond Basic Principles. Clevedon, 2003.
6. Blinkena A. Esiet viens, un būsiet stipri! // Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 2009. № 4. L. 5—12.
7. Boldāne I. Latviešu etniskā identitāte un tās loma sabiedrības integrācijas procesā Latvijā // Pretestība sabiedrības integrācijai: cēloņi un sekas. Rīga, 2007.
8. Brands-Kehris I. Citizenship, Participation and Representation // How integrated is Latvian society? Rīga, 2010.
9. Clark H. Using Language. Cambridge, 1996.
10. Diatchkova S. Ethnic Democracy in Latvia // The Fate of ethnic democracy in post-communist Europe. Budapest, 2005.
11. Dribins L. Sabiedrības integrācijas tendences un prettendences Latvijā un Igaunijā // Sabiedrības integrācijas tendences un prettendences, Latvijas un Igaunijas pieredze. Etnisko attiecību aspekts. Rīga, 2008.
12. Druviete I. Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā. Rīga, 1998.
13. Druviete I. Valodas politiskā loma sabiedrības integrācijas procesā // Integrācijas un etnopolitika. Rīga, 2000.
14. Druviete I. Lingvistiskās identitātes daudzveidīgie aspekti // Latviešu valoda — robežu paplašināšana. Rīga, 2005.
15. Druviete I. Latviešu valodas attīstība un standartizācija // Latviešu valoda 15 neatkarības gados. Rīga, 2007.
16. Dzenovska D. How to Be a Minority: The Politics of Conduct and Difference in the New Europe (в печати).
17. Edwards J. Challenges in the Social Life of Language. Basingstoke, 2011.
18. Ernstsone V. Ikdienas runas normas pedagoģiskie aspekti // Valoda-2001.Humanitārās fakultātes XI zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2001. 
19. Ernstsone V. Dynamics of Language Proficiency and Use in Latvia // Breakout of Latvian. A sociolinguistic study. Rīga, 2008.
20. Freud S. Mourning and Melancholia // The Standart Edition of the Complete Psychological works of Sigmund Freud. Vol. 14. L., 1957.
21. Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, N. Y., 1967.
22. Gumperz J. Discourse Strategies. Cambridge, 1982.
23. Hirša Dz. Valsts valodas politikas pamatvirzieni Latvijā // Pilsoniskā apziņa.Rīga, 1998.
24. Ījabs I., Kruk S. Saeima, vārdi un demokrātija. Rīga, 2008.
25. Janelsiņa-Priedīte A. Latviešu valodas apguves valsts programmas nozīme sabiedrības integrācija // Pilsoniskā apziņa. Rīga, 1998.
26. Joma D. Latvijas iedzīvotāju lingvistiskā attieksme // Latviešu valoda 15 neatkarības gados. Rīga, 2007.
27. Joma D. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret izglītības reformu (1998—2004) //Latviešu valoda 15 neatkarības gados. Rīga, 2007.
28. Jørgensen M., Phillips L. Discourse Analysis as Theory and Method. L., 2002.
29. Kalniņa A., Sūna L. Kultūra un sabiedrības integrācija // Sabiedrības integrācijas tendences un prettendences, Latvijas un Igaunijas pieredze. Etnisko attiecību aspekts. Rīga, 2008.
30. Kļave E. Etnopolitisko diskursu analīze: valodas kopienu varas attiecības Latvijā. Rīga, 2010.
31. Kruk S. Politisko aktoru diskvalifikācija publiskajā diskursā // Latvijas Universitātes raksti. Komunikācija. 2002. № 648. L. 196—226.
32. Kruk S. Evicting the Speaking Subject: A Critique of the Latvian Concepts of Language // Journal of Baltic Studies. 2011. № 4. P. 447—463.
33. Lemešonoks D. Nacionālisms 5D // Delfi. lv. 2012. 24 feb.
34. Nītiņa D. Modernā cilvēka valoda. Rīga, 2004.
35. Poriņa V. Valsts valoda daudzvalodīgajā sabiedrībā: individuālais un sociālais bilingvisms Latvijā. Rīga, 2009.
36. Rozenbergs J. The Stylistics of Latvian. Rīga, 2004.
37. Rungule R., Koroļova I., Sniķere S. Jauniešu iekļaušanās analīze identitātes un līdzdalības diskursu kontekstā // Sabiedrības integrācijas tendences un prettendences, Latvijas un Igaunijas pieredze. Etnisko attiecību aspekts. Rīga, 2008.
38. Schütz A., Luckmann T. The structures of the life-world. Evanston, IL, 1973.
39. SKDS. Uzskati par starpetniskajām attiecībām Latvijā: Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums. Rīga, 2005.
40. Skudra O. Politiskās vēstures konstrukcijas Latvijas paralēlajās informatīvi lingvistiskajās telpās // Latvijas Arhīvi. 2006. № 4. L. 138—160.
41. Skujiņa V. „Valodā nav likumu” (Igors Šuvajevs) jeb Filozofs pret valodas mugurkaulu // Labrīt. 1994. 25 okt.
42. Skujiņa V. Nacionālās valodas noturīguma pamati gadsimtu gaitai //Linguistica Lettica. 2001. № 8. L. 5—14.
43. Šulmane I., Kruk S. Neiecietības izpausmes un iecietības veicināšana Latvijas presē 2004. gadā. Rīga, 2006. 
44. Šūpule I., Krastiņa L. et al. Etniskā tolerance un Latvijas sabiedrības integrācija.Rīga, 2004.
45. Šūpule I., Zepa B. Etniska apdraudētība kā dzīves kvalitātes aspekts // Dzīves kvalitāte Latvijā. Rīga, 2006.
46. Tabuns A. Identity, ethnic relations, language and culture // How integrated is Latvian society? Rīga, 2010.
47. Valodas situācija Latvijā: 2004—2010. Rīga, 2011.
48. Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.—2014. gadam // Guidelines of the State Language Policy for 2005—2014. Rīga, 2005.
49. Vēbers E. Valstiskā apziņa politiskās nācijas struktūrā // Pilsoniskā apziņa.Rīga, 1998.
50. Vēbers E. Vai teiksim ardievas sabiedrības integrācijai? // Pretestība sabiedrības integrācijai: cēloņi un sekas. Rīga, 2007.
51. Zepa B. Demokrātijas diskursi mūsdienu Latvijā // Akadēmiskā Dzīve.2008. № 45. L. 13—20.
52. Zepa B., Kļave E. Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 2010/2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja. Rīga, 2011.
53. Zepa B., Lāce I. et al. The Aspect of Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities. Flensburg, 2006.
54. Zepa B., Šūpule I. et al. Ethnopolitical tension in Latvia: Looking for the conflict solution. Rīga, 2005.
55. Zepa B., Šūpule I. et al. Integration Practice and Perspectives. Rīga, 2006.
56. Zepa B., Žabko O., Vaivode L. Valoda. Atskaite. 2008. Rīga, 2008.