Kantian Journal

2012 Issue №2(40)

Back to the list Download the article

Hamann and Kant: battle over «pure reason» (afterword to publication)

DOI
10.5922/0207-6918-2012-2-6
Pages
56-64

Reference

1. Гулыга А. Кант. М., 1977. 
2. Кант И. Критика чистого разума // И. Кант. Собр. соч. : в 8 т. Юбилейное издание 1794—1994 / под ред. А. В. Гулыги. М., Т. 3. 
3. Hamann J. G. Briefwechsel. Bd. 1—3 / hrsg. von W. Ziesemer, A. Henkel. Wiesbaden,1955—1957 ; Bd. 4—7 / hrsg. von A. Henkel. Wiesbaden, 1959 ; Frankfurt am Main,1965—1979. 
4. Hamann J. G. Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe von J. Nadler : 6 Bde.Wien, 1949—1957. 
5. Löwisch D.-J. Kants Kritik der reinen Vernunft und Humes Dialogues concerning natural religion // Kant-Studien. 1965. N 56. S. 170—207. 
6. Metzke E. Kant und Hamann // Wild R. Johann Georg Hamann. Darmstadt, 1978. 
7. Stark J. A. Apologie des Ordens der Frey Maurer. Königsberg, 1770.