The Baltic Region

2011 Issue №2(8)

Back to the list Download the article

The North-West of Russia: the potential and areas of Russian-Lithuanian research and innovation cooperation

DOI
10.5922/2079-8555-2011-2-7
Pages
56-69

Abstract

This article considers the present state and prospects of Russian-Lithuanian cooperation in the field of research and innovation. The author analyses the tendencies of innovation activities of economic entities in the North-West of Russia in terms of relative innovation activity indicators. Special attention is paid to the role of cross-border and trans-border cooperation in the Baltic macroregion as a mechanism of managing the innovative development of regional economy.

Reference

1. Instrument Evropejskogo sosedstva i partnerstva. Prigranichnoe sotrudnichestvo. Strategija na 2007—2013 gg. [online] Available at: <http://ec.europa. eu/world/enp/ pdf/enp_cross-border_cooperation_strategy_paper_ru(Accessed 22 Juny 2010).
2. Klemeshev, A. P., Fedorov, G. M. 2009. Baltijskij region, № 1, pp. 96—103.
3. Kompleksnaja nauchno-tehnicheskaja programma Severo-Zapadnogo federal'nogo okruga Rossii do 2030 goda (proekt dlja obsuzhdenija) by V. V. Okrepilov — nauch. rukovoditel' Programmy. 2010. SPb, IPRJe RAN.
4. Korneevets, V. S. 2010. Mezhdunarodnaja regionalizacija na Baltike. SPb.:Izd-vo S.-Peterburg. gos. un-ta.
5. Okrepilov, V. V. (Ed.). 2010. Metodologicheskie osnovy razrabotki i realizacii Kompleksnoj nauch-no-tehnicheskoj programmy Severo-Zapada Rossii do 2030 goda. SPb, Nauka.
6. Oding, N. Ju., Fedorov, G. M. 2009. Vestnik Rossijskogo gosudarstvennogo universiteta im. I. Kanta, № 3, pp. 63—69.
7. Oding, N. Ju., Fedorov, G. M. 2009. Issledovanija Baltijskogo regiona, № 1,pp. 19—27.
8. Predstavitel'stvo Evropejskogo sojuza v Rossii. [online] Available at:<http://www. delrus. ec. europa. eu/ru/p_746.htm> (Accessed 4 May 2010).
9. Prigranichnoe sotrudnichestvo v ramkah Evropejskogo instrumenta sosedstva i partnerstva. Predstavitel'stvo Evropejskogo sojuza v Rossii. [online] Available at:<http://ec. europa. eu/delegations/russia/eu_russia/tech_financial_cooperation/cbc_enpi/ index_ru. htm> (Accessed 16 Oktober 2010).
10. Regiony Rossii. Social'no-jekonomicheskie pokazateli. 2009: statisticheskij sbornik. 2008. Moscow, Rosstat, pp. 815—819.
11. Zauha, Ja., Limonov, L. Je. (and all). 2008. Severo-Zapad Rossii v regione Baltijskogo morja: problemy i perspektivy jekonomicheskogo vzaimodejstvija i sotrudnichestva. Kaliningrad, Izd-vo RGU im. I. Kanta.
12. Okrepilov, V. V. (Ed.). 2009. Strategicheskie prioritety regional'nogo razvitija: ot teorii k principam formirovanija edinogo social'no-jekonomicheskogo prostranstva. SPb, Nauka.
13. Fedorov, G. M., Zverev, Ju. M. 2009. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, № 2. Ser. Geografija, Geojekologija, pp. 97—100.
14. Fedorov, G. M., Zverev, Ju. M., Korneevets, V. S. Rossija na Baltike:1990—2007 gody. 2008. Kaliningrad, Izd-vo RGU im. I. Kanta.
15. Fedorov, G. M. 2010. Rol' Kaliningradskoj oblasti v rossijsko-evropejskoj jekonomicheskoj kooperacii na Baltike / Geographische Tätigketsfelder — von der Feldforschung bis zur Planungspraxis. Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde,pp. 37—54.
16. Fedorov, G. M. 2009.Vozmozhnosti sotrudnichestva vuzov Kaliningradskoj oblasti, Litvy i Pol'shi po voprosam obosnovanija i razrabotki sovmestnoj sistemy monitoringa social'no-jekonomicheskogo razvitija v ramkah evroregiona «Baltika», Obwie aktual'nye voprosy prostranstvennogo planirova-nija i razvitija evroregiona «Baltika». Gdan'sk: Associacija Gmin RP Evroregiona «Baltika», pp. 6—17.
17. Okrepilov, V. V. (Ed.). 2010. Fundamental'nye problemy prostranstvennogo razvitija makroregiona pri perehode k innovacionnoj jekonomike. Na primere Severo-Zapada Rossii. Saint Petersburg, Nauka.
18. Academic Ranking of World Universities — 2010. [online] Available at: <http://www. arwu. org/ARWU2010.jsp> (Accessed 20 November 2010).
19. Fedorov, G., Korneyevets, V. 2009. Economic Styles in the Process of the EU Eastern Enlargement. Schriftenreihe des EUROPA-KOLLEGS HAMBURG zur Integrationsforschung, № 58, pp. 325—337.
20. KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. [online] Available at:<http://en. ktu. lt> (Accessed 20 November 2010).
21. Klaipėdos Universitetas. [online] Available at: <http://www. ku. lt> (Accessed 20 November 2010).
22. Lietuvos Muzikos ir teatro akademija. [online] Available at: <http://lmta. lt>(Accessed 20 November 2010).
23. Ranking Web Universities by country (July 10). [online] Available at:<http://www. webo metrics. info> (Accessed 20 November 2010).
24. Šiaulių universiteto. [online] Available at: <http://www. su. lt> (Accessed 20 November 2010).
25. Statistic Lithuania. [online] Available at: <http://www. stat. gov. lt> (Accessed 20 November 2010).
26. Vilniaus pedagoginis universitetas. [online] Available at: <http://www. vpu.lt> (Accessed 20 November 2010).
27. Vilnius Gediminas Technical University.[online] Available at: <www. vgtu. lt/english> (Accessed 20 November 2010).
28. Vilnius University. [online] Available at: <http://www. vu. lt/en> (Accessed 20 November 2010).</p>