Вестник БФУ им. И. Канта

2011 Выпуск №06

Назад к списку Скачать статью

Прогностические знания как инструмент познания политической действительности

Страницы / Pages
84-91

Аннотация

Рассматриваются теоретико-методологические подходы к прогно­зирова­нию политических процессов. Обосновывается значение прогно­стических знаний в современном политическом управлении и проектировании. Методы и инструментарий прогнозирования оцениваются не только в контексте прогностической функции политологии, но и как средство познания полити­ческой действительности. Сопоставляются достоинства и недостатки раз­личных методов и подходов и демонст­рируются ограничения политического прогнозирования.

Список литературы

1. Antoszkiewicz J. Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów. Warszawa, 1990.

2. Barteczko K., Bocian A. F. Prognozowanie i symulacje gospodarcze. Me­tody. Modele. Zastosowania. Białystok, 2008.

3. Błaszczuk D. Wstęp do prognozowania i symulacji. Warszawa, 2006.

4. Bodio T., Chodubski A. Politologia jako futurologia // “Metafory poli­tyki”. T. 2 / red. B. Kaczmarek. Warszawa, 2003.

5. Dębicka A. J. Sprawne państwo. Warszawa, 2008.

6. Encylkopedia wiedzy politycznej / pod red. M. Chmaji, J. Marszałek-Kawy, W. Sokoła. Toruń, 2004.

7. Gajda J. B. Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. Warszawa, 2001.

8. Guzik B. Wstęp do teorii prognozowania i symulacji. Poznań, 2008.

9. Jabłoński A. W. Polityczne procesy decyzyjne // Studia z teorii polityki. T. 2 / pod red. A. W. Jabłońskiego, L. Sobkowiaka. Wrocław, 1998.

10. Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. War­szawa, 1989.

11. Laska A., Nocoń J. Teoria polityki. Wprowadzenie. Warszawa, 2010.

12. Leksykon politologii / pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta. Wro­cław, 2004.

13. Mrozowska S. Strategia jako koncepcja działania politycznego. Gdańsk, 2010.

14. Perycz E. Strategiczne prognozowanie modelowanie I symulacja. War­szawa, 2009.

15. Prognozowanie i symulacja / pod red. W. Milo. Łódź, 2002.

16. Przyszłość i polityka. Nadzieje i strachy zbiorowe przełomu tysiącleci / red. E. Ponczka, A Sepkowskiego. Toruń, 2008.

17. Sobczyk M. Prognozowanie. Teoria. Przykłady. Zadania. Warszawa, 2008.

18. Sułek M. Prognozowanie i symulacje międzynarodowe. Warszawa, 2010.

19. Tansley S. D. Nauki polityczne. Poznań, 1997.