Ancient family names in modern European areas: Posing the problem :: IKBFU's united scientific journal editorial office

×

Login
Password
Forgot your password?
Login As
You can log in if you are registered at one of these services:
   
The purpose of science is to transform all that exists into thought
Alexander Herzen

DOI-generator Search by DOI on Crossref.org

Ancient family names in modern European areas: Posing the problem

Author Gurskaya Yu. A.
Pages 55-60
Article Download
Keywords onomastics, ancient family names, composite proper name
Abstract (summary) This article considers the problem of the development of ancient family names in modern European areas. The author examines the main types of ancient family taking into account linguistic and extra linguistic factors.
References

1. Kowalik-Kaleta Z. Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XIIXV wiek). Warszawa, 2007. T. 1.

2. Maciejausienė V. Lietuvių pavardžių susidarymas XIIIXVIII a. Vilnius, 1991.

3. Королева И. А. Словарь фамилий Смоленского края. Смоленск, 2006.

4. Рыбакин А. И. Словарь английских фамилий. М., 2000.

5. Kaleta Z. Świat ludzkich wartości odzwierciedlony w nazwach własnych osób (nazwiska zachodnioeuropejskie i słowiańskie) // Slavia Occidentalis. 1995. Т. 52. S. 27—34.

6. Королева И. А. Становление русской антропонимической системы: авто­реф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2000.

7. Wiśniewski J. Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny: geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne //Acta Baltico-Slavica. 1977. T. 11. S. 7—80.

8. Унбегаун Б. О. Русские фамилии. М., 1989.

9. Бiрыла М. В. Беларуская антрапанiмiя. Мiнск, 1969.

10. Rymut K. Nazwiska Polaków: słownik historyczno-etymologiczny: w 2 t. Kraków, 1999—2001. T. 1.

11. Rymut K. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych: w 11 t. Kraków, 1993.

12. Lietuvių pavardžių žodynas: in 2 t. Vilnius, 1985. T. 1.

13. Trautmann R. Die altpreussischen Personnamen. Göttingen, 1925.

14. Lietuvos administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. Vilnius, 1976.

15. Ciechanowicz J. Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego: w 5 t. Rzeszów, 2001. T. 5: SZ.

16. Юркенас Ю. Основы балтийской и славянской антропонимики. Вильнюс, 2003.

17. Pėteraitis V. Mažoji Lietuva ir Tvanksta prabaltų, pralietuvių ir lietuvininkų laikais. Vilnius, 1992.

18. Būga K. Rinktinai raštai: in 3 t. Vilnius, 1958—1962.

19. Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.


Back to the section