The humanities and social science

2019 Issue №1

Back to the list Download the article

Migration processes on the Recovered territories in Poland in 1945—1950

Pages
78-87

Abstract

The migration processes on the so-called Recovered territories, trans­ferred from Germany to Poland after the Second World War, are analyzed in documents and recent research. The author identifies the main migration waves that came in the first post-war years, gives a social description of the main groups of migrants and local Polish-speaking residents, shows the con­tradictions and conflicts between them and analyzes the difficulties encoun­tered in the process of their integration. The article concludes that the migra­tion policy for the authorities of the Polish People's Republic became the main instrument for confirming their historical rights on the Recovered territories, as well as their rapid repolonization and integration of these lands into Po­land.

Reference

шов Ю. В. Реполонизация Вармии и Мазур в послевоенные годы // Балтийский регион в Новое и Новейшее время. Калининград, 2016. С. 203—220.

7. Парсаданова В. С. Советско-польские отношения 1945—1949 гг. М., 1990.

8. Полян П. Оптации: с кем и когда в XX веке Россия обменивалась населе­нием // Россия и ее регионы в XX веке. М., 2005.

9. Banasiak S. Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945—1947. Poznań, 1963.

10. Bartoszewicz H. Polsko-sowiecka umowa repatriacyjna z 6 lipca 1945 r. // Przegląd historyczny. 1996. T. 87, № 3. S. 563—578.

11. Domke R. Migracje ludności na ziemiach Odzyskanych w latach 1945—1948 // Rocznik Lubuski. 2009. Т. 35, № 1. S. 149—158.

12. Dziennik Urzędowy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. War­szawa, 1947—1948.

13. Eberhardt P. Political migrations on Polish territories (1939—1950). Warszawa, 2011.

14. Historia Polski w liczbach. Warszawa, 2003. T. 1.

15. Jasiński J. Czy powinniśmy odcinać się od pojęcia Ziemie Odzyskane? // Ec­ha Przeszłości. 2004. № 5. S. 315—320.

16. Kittel M., Möller H. Deutschsprachige Minderheiten 1945: Ein eu­ropäischer Vergleich. München, 2006.

17. Łach S. Osadnictwo wiejskie na ziemiach Zachodnich i Północnych Polski w latach 1945—1950. Słupsk, 1983.

18. McNamara P. M. The Sovietisation of Poland's Baltic «Recovered Ter­ritories». Galway, 2013.

19. Miroszewski K. Ukraińcy i Łemkowie w Centralnym obozie pracy Ja­worzno // Pamiętny rok 1947. Rzeszów, 2001.

20. Nawratil H. Die deutschen Nachkriegsverluste unter Vertriebenen. München ; Berlin, 1987.

21. Nitschke B. Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945—1949. Zielona Góra, 1999.

22. Roszkowski W. Historia Polski 1918—1997. Warszawa, 2007.

23. Skowronski A. Polska a problem Niemiec 1945—1965. Warszawa, 1967.

24. Wysiedlenia, wypędzenia, ucieczki. 1939—1959: Atlas ziem Polski. Warszawa, 2008.

25. Ziółek B. Basic Demographic Problems in the Polish Western Territo­ries // Polish Western Affairs. 1961. № 1. P. 88—110.

26. Żygulski K. Niemieckie “prawo do ojczyzny” a społeczna rzec­zywistość // Kultura i Społeczeństwo. 1959. № 4. S. 256—284.