The humanities and social science

2015 Issue №6

Back to the list Download the article

The works of Stefan Kieniewicz as seen by modern Polish historians

Pages
147-155

Abstract

The article considers the critique of the works of historian Stefan Kieniewicz by modern Polish researchers. The author analyses his role in the Polish historical science. Special attention is paid to the reasons behind Kieniewicz’s turn to Marxism after the Second World War. The author gives examples of differences in the persepctive of historiographers on the historian’s methodological views and the degree to which they were influenced by Marxism. S. Kieniewicz’s characteristic of his own theoretical views is presented.

Reference

1. Авейде О. Показания и записки о польском восстании 1863 года / ред. С. Кеневич. М., 1961.
2. Дьяков В. А. Стефан Кеневич и его место в польской исторической науке // Вопросы истории. 1992. № 11—12. С. 185—192.
3. Кеневич С. Лелевель. М., 1970.
4. Кеневич С. Польско-русский революционный союз в период восстания 1863 г. М., 1971.
5. Шварц А. Стефан Кеневич и российские исследователи истории Польши XIX в. // Российско-польские научные связи в XIX—XX вв. М., 2003. С. 218—226.
6. Bando H. Jestem uczniem Stefana Kieniewicza // Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej historiografii. Warszawa, 2010. S. 209—211.
7. Borejsza J. W. Stefan Kieniewicz. Historyk i jego epoka // Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo... S. 17—28.
8. Caban W. Stefan Kieniewicz jako historyk i inspirator badań powstania styczniowego // Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo... S. 103—120.
9. Chudyński M. Pamięci profesora Stefana Kieniewicza // Notatki Plockie. 1992. № 37—3. S. 37—41. URL: http://mazowsze.hist.pl/40/Notatki_Plockie/826/1992/ 1315/3_152/31808/ (дата обращения: 02.03.2015).
10. Grabski A. F. Zarys historii historiografii polskiej. Poznań, 2003.
11. Grochulska B. O sztuce krytyki. Stefan Kieniewicz — recenzent // Przegląd Historyczny. 1993. T. 84, z. 1. S. 39—46.
12. Groniowski K. Seminarium Stefana Kieniewicza // Przegląd historyczny. 2000. T. 91, z. 3. S. 405—433.
13. Hamola-Skąpska I., Markiewicz H. Biografistyka w twórczości naukowej Stafana Kie¬niewicza // Przegląd Historyczny. 1993. T. 84, z. 1. S. 13—27.
14. Hayasaka M. Pamięci Prifesora Kieniewicza // Przegląd Historyczny. 1993. T. 84, z. 1. S. 63—64.
15. Kieniewicz S. Walka klasowa chłopów polskich w XIX i XX w. W oświetleniu historiografii polskij // Kwartalnik historyczny. 1950/1951. R. 58, № 1. S. 39—57.
16. Kieniewicz S. Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym. Wrocław, 1953.
17. Kieniewicz S. Powstanie styczniowe. Warszawa, 1972.
18. Kieniewicz S. Z rozmyślań dziejopisa czasów porozbiorowych (Autobiografia) // Kwartalnik historii nauki i techniki. 1980. R. 25, № 2. S. 243—267.
19. Kieniewicz S. Powojenny dorobek historiagrafii okresu powstań naradowych // Kwartalnik historyczny. 1987. R. 94, № 1. S. 145—158.
20. Kieniewicz S. Sens czy też bezsen walk o niepodległość // Kultura i społec¬zeństwo. 1991. № 35/2. S. 23—31.
21. Mękarski A. Między historiozofią a polityką. Historiografia Polski Ludowej w opiniach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945—1989. Warszawa, 2011.
22. Skowronek J. Profesora Stefana Kieniewicza metodologia praktyczna // Historyka. Studia metodologiczne. 1993. T. 23. S. 65—81.
23. Skowronek J. Stefan Kieniewicz (1907—1992) // Nauka Polska. 1993. № 4.
S. 161—167.
24. Stefan Kieniewicz — Henryk Wereszycki. Korespondencja z lat 1947—1990 / wstęp E. Orman. Kraków, 2012.
25. Szwac A. Bibliografia prac Profesora Stefana Kieniewicza za lata 1987—1992 // Przegląd Historyczny. 1993. T. 84, z. 1. S. 1—6.
26. Szwarc A. Kieniewicz Stefan // Słownik historyków polskich. Warszawa. 1994. S. 224—225.
27. Szwarc A. Przedmowa // Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo... S. 7—10.
28. Śliwowska W. Stefan Kieniewicz — edytor // Przegląd Historyczny. 1993.
T. 84, z. 1. S. 29—38.
29. Wolniewicz M. Między tradycją legionową a "tradycjami postępowymi". Powstania narodowe w refleksji historycznej Stefana Kieniewicza // Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej. 2006. T. 2. S. 91—119.
30. Wolniewicz M. W poszukiwanu utraconego "optimizmu" Powstania narodowe w refleksji historycznej Stefana Kieniewicza (1956—1958) // Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej. 2008. T. 3. S. 163—186.
31. Zasztowt L. Europa Śródkowo—Wschodnia a Rosja XIX—XX wieku. W kręgu edukacji i polityki. Warszawa, 2007.
32. Zdrada J. O Stefana Kieniewicza Koncepcji dziejów porozbiorowych // Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo... S. 29—102.