Philology, pedagogy, and psychology

2012 Issue №8

Back to the list Download the article

The modal microfield of necessity in official and business documents in the Russian and Polish languages

Pages
12-17

Abstract

Official and business documents published in modern Russian and Polish periodicals serves as the material for analyzing the expression plane of necessity microfield. The authors identify its central and peripheral components, as well as common properties and intralinguistic features in the set of expressive means of the given microfield.

Reference

1. Ваулина С. С. Языковая модальность как функционально-семантическая категория (диахронический аспект). Калининград, 1993.
2. Дронова Л. П. Когнитивный аспект истории модальности необходимости //Модальность в языке и речи: новые подходы к изучению : сб. науч. тр. Калининград, 2008. С. 265—277.
3. Комлева Е. В. Лингвостилистические особенности выражения побудительности в текстах официально-деловой прозы (на материале современного немецкого языка) : дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2003.
4. Кочеткова О. Л. Средства выражения модальных значений возможности и необходимости в русском языке второй половины ХVII — начала ХVIII в. : автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 1998.
5. Кушнерук С. П. Документная лингвистика (русский деловой текст). Волгоград, 1999.
6. Сологуб О. П. Официально-деловая коммуникация: сущность, внутреннее устройство, принципы функционирования // Университетская филология — образованию: регулятивная природа коммуникации : матер. Второй междунар.науч.-практ. конф. «Коммуникативистика в современном мире: регулятивная
природа коммуникации». Барнаул, 2009. Ч. 1. С. 224—228.
7. Horyń E. Nazwy powinności i danin w XVI—XVIII w. (na materiale ksiąg sądowych wiejskich Jadownik, Maszkienic, Iwkowej i Uszwi) // Prace Językoznawcze XI.Olsztyn, 2009. S. 65—80.
8. Łuksza S. Zarys specyfiki zapożyczeń we współczesnym rosyjskim i polskim języku prawnym // Acta Polono-Ruthenica XI. Olsztyn, 2006. S. 373—378.
9. Woleński J. Język prawny w świetle współczesnych metod analizy
semantycznej // Zeszyty naukowe UJ. Prace Prawnicze. Kraków, 1967. S. 141—145.
10. Словарь русского языка : в 4 т. М., 1981—1984.
11. Słownik języka polskiego / opracowanie E. Sobol. Warszawa, 2005.