The Baltic Region

2014 Issue №2(20)

Back to the list Download the article

Natural Increase in the Baltic South and South-West

DOI
10.5922/2079-8555-2014-2-3
Pages
35-47

Abstract

This article analyses the natural population increase (decrease) in the postcommunist part of Baltic Europe (the federated state of Mecklenburg-Western Pomerania, West Pomeranian, Pomeranian, and Warmian-Masurian Voivodeships, Lithuania, Latvia, Estonia, the Kaliningrad and Leningrad region, and the federal city of Saint Petersburg) in 2002—2011. The study uses standard methods of demographic analysis, the data provided by national statistical services and Eurostat. All regions analysed are characterised by a low stationary phase of the demographic transition model (DTM). The situation proves to be unfavourable in the Polish regions under consideration and highly unfavourable in the remaining area.

Reference

1. Ágh A. Processes of democratization in the East Central European and Balkan states: sovereignty-related conflicts in the context of Europeanization // Communist and Post-Communist Studies. 1999. Vol. 32. P. 263—279.
2. Anisiewicz R. Changes in fertility and nuptiality in the post-soviet part of Baltic Europe // The Geographical Aspects of the Transformation Process in Central and East-Central Europe / ed. T. Michalski. Gdynia ; Pelplin, 2006.P. 45—57.
3. Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza / ed. A. Antoszewski. Wrocław, 2006.
4. Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej /eds. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław, 1997.
5. Bąk M. Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego.Gdańsk, 2006.
6. Bauls A. Changes in the migration of the population in Latvia over 1991— 1996 // Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych / ed.D. Szymańska. Toruń, 1998. P. 165—170.
7. New Religions Phenomena in Central and Eastern Europe / ed. I. Borowik,G. Babiński. Kraków, 1997.
8. Cipko A. Razmyšleniâ o prirode i pričinah kraha postsovetskogo liberalizma //Vestnik Analityki. 2004. N 3(17). P. 4—24.
9. Cockerham W. C. Health lifestyles in Russia // Social Science & Medicine.2000. № 51. P. 1313—1324.
10. Europa Wschodnia — Ameryka Łacińska. Pozycja jednostki i system rządu /ed. K. Complak. Wrocław, 2002.
11. Cubbins L. A., Szaflarski M. Family effects on self-reported health among Russian wives and husbands // Social Science & Medicine. 2001. № 53. P. 1653—1666.
12. Dubauskas G. Euro Atlantic Integration and Foreign Banks in Transitional Economies // Tiltai. 2003. № 4 (25). P. 13—22.
13. European health for all database (HFA-DB) at World Health Organization Regional Office for Europe. URL: http://www.euro.who.int/en/home (дата обращения: 12.01.2014).
14. Eurostat database. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (дата обращения: 12.01.2014).
15. Federal State Statistics Service Russian Federation database. URL:http://www.gks.ru/ (дата обращения: 12.01.2014).
16. Fiedorow G. M., Kornirjewiec W. S., Zwieriew J. M. Uwarunkowania fizycznogeograficzne o społeczno-ekonomiczne rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej // Uwarunkowania rozwoju rosyjskiej i polskiej części Euroregionu„Bałtyk”. Published series: Regiony Nadmorskie. 13 / ed. G. M. Fiedorow.Gdynia ; Pelplin, 2007. P. 63—151.
17. Frejka T. Overview Chapter 5: Determinants of family formation and childbearing during the societal transition in Central and Eastern Europe // Demographic Research. 2008. Vol. 17. P. 139—170.
18. Górecka S. Demographic changes in the Central and East Europe on the turn of the 20th and 21th century // Bulletin of Geography (socio-economic series). 2006.N 6. P. 67—76.
19. Grzelak-Kostulska E., Hołowiecki M., Szymańska D. Permanent migrations in the period of constitutional transformations // Polish Population Review. 1998.№ 13. P. 87—92.
20. Gubrynowicz A. O Estonii i Łotwie nieortodoksyjnych uwag kilka //Międzynarodowy Przegląd Polityczny. 2005. № 12. P. 123—138
21. Heiland F. Trends in East-West German Migration from 1989 to 2002 //Demographic Research. 2004. Vol. 11. P. 173—194.
22. Nacjonalizm. Konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej / ed. S. Helanrski. Toruń, 2001.
23. Hellwig Z. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr // Przegląd Statystyczny. 1968. R. 15, z. 4. P. 307—327.
24. Jankevics J. Depopulation in Latvia // Polish Population Review. 1998.№ 13. Р. 11—19.
25. Jankevics J. Depopulation in Latvia // Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych / ed. D. Szymańska. Toruń, 1998. Р. 9—16.
26. Jankevics J. Change in the population of Latria due to migration // Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych /ed. D. Szymańska. Toruń, 2000. Р. 21—23.
27. Jankevics J. Demographical situation in Latria (according to the population census of the year 2000) // Biuletyn Geograficzny. № 1. 2002. Р. 44—48.
28. Katus K. Post-transitional fertility development: new perspectives introduced by Central and East European nations // Population in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities. Statistical Publishing Establishment /eds. I. E. Kotowska, J. Jóźwiak. Warsaw, 2003. Р. 117—138.
29. Kõre J. Political system transformations and changes in population behavior case of migration behavior Estonian population // Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych / ed. D. Szymańska. Toruń, 2000. Р. 9—11.
30. Kuptsch Ch. The Economic Crisis and Labour Migration Policy in European Countries // Comparative Population Studies — Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft. 2012. Vol. 37, № 1—2. P. 15—32.
31. Maamägi A. Eesti võimaik rahvaarv ja vanuskoosseis aastani 2050 // Population prognosis and age distribution in Estonia, Rahvastik. 2005—2006. Population, Statistikaamet. Tallinn, 2007. P. 68—96.
32. Macura M., MacDonald A. L. Fertility and fertility regulation in Eastern Europe: from the socialist to the post-socialist era // Population in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities. Statistical Publishing Establishment /eds. I. E. Kotowska, J. Jóźwiak. Warsaw, 2003. P. 35—90.
33. Michalski T. The main demographic and health problems of the former Soviet part of Baltic Europe // Baltic Europe on the Eve of Third Millenium. Published series: Coastal Regions 3 / ed. J. Wendt. Gdańsk, 2001. P. 113—119.
34. Michalski T. Procesy demograficzne w Europie Bałtyckiej w połowie lat dziewięćdziesiątych // Europa Bałtycka. Rozwój koncepcji. Opracowanie dedykowane Profesorowi Jerzemu Zaleskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej.Published series: Regiony Nadmorskie 2 / ed. M. Pacuk. Gdańsk, 2001.P. 83—92.
35. Michalski T. Changes in the Demographic and Health Situation Among Post-Communist Members of the European Union. Pelplin, 2005.
36. Michalski T. Sytuacja zdrowotna w europejskich krajach postkomunistycznych w dobie transformacji. Gdańsk, 2010.
37. Michalski T. Przemiany w liczbie ludności i ruchu rzeczywistym w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji. Pelplin, 2012.
38. Michalski T. Przemiany w umieralności w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji. Pelplin, 2012.
39. Mìhal`skì T. Depopulâcìâ w êwropejskih posktkomunìsitičnih deržawah âk plata za transformacìjnì procesi // Teoretičnì ta medologìčnì problemy suspil`noї geografìї. Zbìrnik naukowih prac po poŝanu Zasluženogo profesora L`wìwskogo nacìol`nogo unìwersitetu ìmenì Ìwana Franka Olega Ŝablìâ / ed. O. Ŝablìj. L`wìw,2007. P. 255—264.
40. Molodikova I. N., Nozdrina N. N. Migratory flows to Russia and their effect on the territorial distribution of the population // Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych / ed. D. Szymańska. Toruń, 2000. P. 71—76.
41. Moon G. Health Trends in Eastern Europe: a Comparative Analysis //Health, Environment and Development / ed. A. Vaishar. Brno, 1994. P. 61—79.
42. Muzlova G. D. Vnišnââ torgovlâ stran central´no-vostočnoj Europy: regional ´nye tendencji 1990-h godov // Izvestiâ Rosijskoj akademii nauk. Seriâ gegrafičeskaâ.2002. № 2. P. 63—70.
43. Nikolai S. Geography of modern population processes in Russia: main features, tendencies, problems // Polish Population Review. 1998. № 13.P. 19—32.
44. Palmowski T., Michalski T., Wendt J. Demographic problems of the Kaliningrad Oblast. // Conferinţa Ştiinţifică Internatională «Politici Economice de Integrare Europeană» (23—24 septembrie 2005). Chişinău, 2005. P. 230—233.
45. Philipov D., Kohler H.-P. Tempo Effects in the Fertility Decline in Eastern Europe: Evidence from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland and Russia// European Journal of Population. 2001. Vol. 17. P. 37—60.
46. Pojaková D. Štrukturálne a prestorowé zmieny priemyslu pod vplyvom socioekonomickiej transformácie // Ročnik 32. Folia Geographica 3. FHPH PU.Prešov, 1999. P. 116—122.
47. Prognoza ludności na lata 2008—2035 / Departament Badań Demograficznych GUS. Warszawa, 2009. URL: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf (дата обращения: 05.01. 2014).
48. Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej. Instytut Krajów Rozwijających się Wydział / ed. E. Puchnarewicz.Warszawa, 2003.
49. Radics Z. The change of external economic contacts in Central Europe between 1989 and 2003 in the respect of studying the CEFTA // Regional development in the Romanian-Hungarian cross-border space — from national to European perspective
/ eds. I. Süli-Zakar, I. Horga. Debrecen, 2006. Р. 137—142.
50. Rauglaudre P. de. Russophones in Latvia: a geopolitical approach // Multicultural Regions and Cities. Region and Regionalism / eds. M. Koter, K. Heffner.1999. № 4. P. 56—62.
51. Rudeliūnienė I. Moters vaidmens ir šeimos demografinės radios transformacija XX—XXI a. // Tiltai. 2003. № 4 (25). Р. 49—56.
52. Runge J. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej — elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice, 2006.
53. Rychtaříková J. In Eastern Europe experiencing a second demographic transition?// Geographica. 1999. №34(1). Р. 19—44.
54. Shokolnikov V. M., Corina G. A., Leon D. A. et al. Causes of the Russian Mortality: Evidence and Interpretation // World Development. 1998. № 26.Р. 1995—2011.
55. Sobotka T. Overview Chapter 6: The diverse faces of the Second Demographic Transition in Europe // Demographic Research. 2008. Vol. 19. P. 171—224.
56. Staşac M., Michalski T., Palmowski T. Przemiany umieralności w Europie Środkowej // Biuletyn Geograficzny. 2002. № 1. P. 23—33.
57. Swiaczny F. Demographic change in Germany and reversal of spatial ageing patterns // Baltic Region. 2010. № 4 (6). P. 37—47.
58. Vallin J., Andreev E., Meslé F. et al. Geographical diversity of cause-ofdeath patterns and trends in Russia // Demographic Research. 2005. Vol. 12.P. 232—380.
59. Wojnicki J. Kształtowanie systemów wielopartyjnych Europy Środkowowschodniej 1989—2000. Pułtusk, 2005.
60. Yemelyanova L. L. International cross-border migration in South-East Baltic: factors, structure, consequences // Baltic Region. 2010. № 4(6). P. 55—64.